Плаќање со П-Фактура

Ако се одлучите за плаќање на П-Фактура, Ви испраќаме по маил потврдување за Вашата порачка со нашата жиро сметка.
Уплатете ја вредноста на П-Фактурата на нашата жиро сметка. Наведете го бројот на Вашата порачка во уплатницата.

Нашата жиро сметка:

Комерцијална Банка АД Скопје
Жиро сметка: 300 000 001 631 382

Стопанска Банка АД Скопје
Жиро сметка: 200 000 824 687 590