Политика на рефундирање

Политика на рефундирање (враќање на платени средства)

Доколку КОНСТРУКЦИОНС БИРО А.Ф. од кои било причини не е во можност да ги испорача платените производи, се обврзува во целост да ги врати платените средства.

КОНСТРУКЦИОНС БИРО А.Ф. нема да ги врати платените средства за производи од кои не сте задоволни, а не се физички оштетени или нефункционални.

КОНСТРУКЦИОНС БИРО А.Ф. нема да прима користени производи и да враќа платени средства за нив.

Доколку нарачката се откажува по барање на купувачот, КОНСТРУКЦИОНС БИРО А.Ф. го задржува правото да ги наплати трошоците настанати со трансакциите.

Рекламации

Рекламациите се изведуваат во склоп на условите наведени во гарантните листови.